REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SINGALOVE.PL od 05.05.2017

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego działającego pod domeną: www.singalove.pl

Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

Właścicielem i administratorem sklepu jest firma

Dane rejestrowe:

Nazwa firmy: SingaLove Helena Wołowicz
Adres: Kruszyniec 32, 56-200 Góra
Adres do KORESPONDENCJI i PRZESYŁEK: Kruszyniec 32, 56-200 Góra
Kontakt: tel. (+48) 500 525 625
e-mail: info@singalove.pl
Dane rejestrowe – rejestr i numer:
Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zarejestrowana pod numerami NIP: 501-000-51-31, Regon: 241689207
Numer konta bankowego: 59 1950 0001 2006 0014 9117 0001

KUPUJĄCY ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze SPRZEDAJĄCYM, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu – w ramach dopuszczalnych przepisami. Negocjacje, te dla swej ważności wymagają formy pisemnej. W przypadku zrezygnowania przez KUPUJĄCEGO z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin.

A. Definicje

SKLEP INTERNETOWY – UMOWA sprzedaży lub świadczenia usługi zawierana jest drogą elektroniczną i jeżeli stroną umowy jest KONSUMENT to odbywa się na warunkach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

SPRZEDAWCA i USŁUGODAWCA – Przedsiębiorca: SingaLove Helena Wołowicz, adres: Kruszyniec 32, 56-200 Góra

umowa sprzedaży zawierana poprzez stronę www.singalove.pl SKLEPU INTERNETOWEGO, poprzez adres e-mail info@singalove.pl oraz poprzez profile mediów społecznościowych (Facebook, Instagram i inne).

W dalszej części Regulaminu wszystkie formy i kanały zawierania umowy sprzedaży określane są mianem SKLEPU INTERNETOWEGO.

KLIENT, KUPUJĄCY – osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez stronę SKLEPU INTERNETOWEGO.

KONSUMENT – KLIENT, osoba fizyczna dokonującą ze SPRZEDAWCĄ czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą – precyzyjna definicja – Kodeks Cywilny Art.22.

PRODUKT – rzecz oferowana do sprzedaży lub usługa oferowana w SKLEPIE INTERNETOWYM.

REGULAMIN – niniejszy Regulamin SKLEPU INTERNETOWEGO.

KOSZYK – funkcjonalność SKLEPU INTERNETOWEGO www.singalove.pl, w której widoczne są wybrane przez KLIENTA produkty do zakupu oraz umożliwiająca KLIENTOWI wpisanie numeru kodu rabatowego, a także ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

STRONA PRODUKTOWA – strona w SKLEPIE INTERNETOWYM www.singalove.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

PODMIOT REALIZUJĄCY PŁATNOŚĆ – zewnętrzny w stosunku do Sprzedawcy podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży PRODUKTU zawierana na odległość za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO.

ZAMÓWIENIE – oświadczenie złożone elektronicznie lub telefonicznie o

chęci zawarcia umowy (zamówienia produktu lub usługi).

NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną przez SPRZEDAWCĘ, polegająca na rozsyłaniu zainteresowanym informacji handlowych i reklamowych na podany przez zainteresowanego adres e-mail.

B. Postanowienia ogólne.

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze SKLEPU INTERNETOWEGO www.singalove.pl, składania zamówień na produkty dostępne w SKLEPIE INTERNETOWYM www.singalove.pl, dostarczania zamówionych produktów KLIENTOWI, uiszczania przez KLIENTA ceny sprzedaży produktów, uprawnienia KLIENTA do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

Zakres świadczonych usług – sprzedaż akcesoriów dla zwierząt oraz ich właścicieli oraz artykułów dekoracyjnych wyposażenia wnętrz. Aktualna oferta prezentowana jest na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO.

SPRZEDAWCA – w celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy poprzez stronę WWW SKLEPU INTERNETOWEGO usługi:

 • utworzenie i administrowanie konta klienta w sklepie internetowym;

 • przetwarzanie formularza zamówienia produktów w sklepie internetowym; przyjmowania zamówienia indywidualnego poprzez maila lub profil sklepu na portalach społecznościowych za wcześniejszym zatwierdzeniem przez KLIENTA.

 • za zgodą KLIENTA – przesyłanie informacji handlowych, ofert promocyjnych itp. w formie usługi „newsletter” oraz poprzez wysyłanie wiadomości na portalach społecznościowych.

Świadczenie usług elektronicznych w w/w zakresie jest bezpłatne.

Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu Konta KLIENTA na STRONIE zawierana jest na czas nieoznaczony.

Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w SKLEPIE INTERNETOWYM poprzez wypełnienie formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony – na okres wypełniania i przetwarzania zamówienia – i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania Zamówienia.

Usługa „newsletter” zawierana jest na czas nieokreślony. Umowa jest zawierana w momencie wyrażenia zgody na rozsyłanie wiadomości na adres KLIENTA podany przy rejestracji.

KONSUMENT może odstąpić od umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyn w terminie 14 dni od zawarcia umowy – z wyjątkiem gdy świadczenie usługi rozpocznie się przed upływem tego terminu za zgodą KONSUMENTA – składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy: w formie wiadomości e-mail lub pisemnie na adres siedziby SPRZEDAWCY (USŁUGODAWCY) w przypadku usługi zawartej na czas nieokreślony obu stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy. SPRZEDAWCA niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia. SPRZEDAWCA w ciągu 7 dni od otrzymania wypowiedzenia usunie z danych zapisy objęte ochroną danych osobowych związane z usługą i zaprzestanie jej świadczenia.

USŁUGODAWCA może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli KONSUMENT obiektywnie i bezprawnie rażąco narusza Regulamin – z zachowaniem terminu wypowiedzenia 30 dni licząc od dnia złożenia wypowiedzenia. Jeżeli obiema stronami umowy są przedsiębiorcy USŁUGODAWCA może w takiej sytuacji wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym.

USŁUGODAWCA i KLIENT mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłoczne nie później niż w ciągu 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w tym okresie oznacza uznanie reklamacji.

Do współpracy z systemem informatycznym USŁUGODAWCY po stronie KLIENTA konieczny jest dostęp do komputera lub innego urządzenia umożliwiającego poprzez sieć Internet nawiązanie komunikacji ze stroną internetową SKLEPU. W przypadku komputera – system powinien być wyposażony w przeglądarkę internetową (przykładowo: Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej lub inne o podobnych parametrach).

Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie – dostarczone przez wytwórcę urządzenia – umożliwiające wykonywanie równoważnych do w/w przeglądarek komputerowych operacji. Ponadto konieczne jest posiadanie aktywnego konta e-mail. Dla pełnego skorzystania z wszystkich funkcji SKLEPU INTERNETOWEGO konieczne jest włączenie obsługi skryptów JavaScript i obsługi cookies. Użycie skryptów i cookies omawia POLITYKA PRYWATNOŚCI umieszczona w zakładce na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO.

Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze SKLEPU INTERNETOWEGO singalove.pl zgodnie z jego przeznaczeniem. KLIENT zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie SKLEPU INTERNETOWEGO singalove.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego singalove.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie SKLEPU INTERNETOWEGO singalove.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych SKLEPU INTERNETOWEGO singalove.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

SPRZEDAWCA w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu SKLEPU INTERNETOWEGO singalove.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność SKLEPU INTERNETOWEGO singalove.pl z infrastrukturą techniczną KLIENTA.

Przeglądanie asortymentu SKLEPU INTERNETOWEGO singalove.pl nie wymaga rejestracji.

Rejestracja

1. W celu rejestracji w SKLEPIE INTERNETOWYM singalove.pl (założenia konta KLIENTA) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, login (wybrana nazwa użytkownika), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin SKLEPU INTERNETOWEGO singalove.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji zamówień KLIENTA.

2. Rejestracja w SKLEPIE INTERNETOWYM singalove.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności SKLEPU INTERNETOWEGO singalove.pl, są nieodpłatne.

3. Po zarejestrowaniu się w SKLEPIE INTERNETOWYM singalove.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym tj. loginu i hasła.

4. W celu usunięcia konta KLIENTA ze SKLEPU INTERNETOWEGO singalove.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w SKLEPIE INTERNETOWYM singalove.pl.

Zasady korzystania ze SKLEPU INTERNETOWEGO singalove.pl

1. Logowanie do SKLEPU INTERNETOWEGO singalove.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania loginu oraz hasła podanych przy rejestracji konta KLIENTA. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto KLIENTA.

2.Wszelkie nieprawidłowości w działaniu SKLEPU INTERNETOWEGO singalove.pl mogą być zgłaszane SPRZEDAWCY za pośrednictwem e-mail. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień regulaminu.

3. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w SKLEPIE INTERNETOWYM singalove.pl. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w SKLEPIE INTERNETOWYM singalove.pl jest KLIENT, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości KLIENTA.

KLIENT – zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.

SPRZEDAWCA do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument sprzedaży – fakturę.

Zamówienie można składać drogą elektroniczną – pocztą elektroniczną lub poprzez STRONĘ www SKLEPU INTERNETOWEGO oraz poprzez profil na portalach społecznościowych.

Informacje o produktach

Informacje o produktach dostępnych w asortymencie SKLEPU INTERNETOWEGO singalove.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

C. Warunki realizacji zamówień w SKLEPIE INTERNETOWYM

SKLEP INTERNETOWY realizuje zamówienia na terenie Polski.

SPRZEDAWCA stosuje się do Kodeksu Dobrych Praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23.08.2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (treść dostępna pod adresem www.uokik.gov.pl/download.php?id=546)

Przed złożeniem zamówienia KLIENT musi się zapoznać z niniejszym REGULAMINEM. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.

 • Zamówienie w SKLEPIE INTERNETOWYM

1. KLIENT może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie SKLEPU INTERNETOWEGO singalove.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia należy:

a) zalogować się do SKLEPU INTERNETOWEGO singalove.pl;

b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny);

c) wpisać dane odbiorcy zamówienia, numer telefonu oraz adres dostawy lub numer Paczkomatu, na który ma nastąpić dostawa produktu.

Dostawa jest darmowa, przy zamówieniu powyżej 200 zł. Przy zamówieniu kilku przedmiotów, są one wysyłane jedną paczką.

d) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli KLIENTOWI ma zostać wystawiona faktura;

e) kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”, lub równoznaczny.

3. W przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności.

4. Złożenie zamówienia przez KLIENTA oznacza złożenie SPRZEDAWCY oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

5. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej KLIENTA wskazany w koncie KLIENTA zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez SPRZEDAWCA zamówienia złożonego przez KLIENTA. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty.

 • Zamówienie drogą elektroniczną

Można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu. Po otrzymaniu zamówienia i potwierdzeniu dostępności produktu SPRZEDAWCA potwierdza przyjęcie zamówienia i przystępuje do jego realizacji. Jeżeli z treści umowy wynika, że z tytułu jej realizacji powstaje zobowiązanie do zapłaty należności po stronie KONSUMENTA – dla ważności umowy jest on zobowiązany potwierdzić zrozumienie powstania obowiązku zapłaty kwoty określonej umową i złożyć oświadczenia poprzez akceptację zamówienia formułą: „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”

 • Modyfikacje zamówienia

Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Sprzedawcę przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta (status realizacji można sprawdzić kontaktując się ze SPRZEDAWCĄ mailowo lub telefonicznie). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo w dalszej części regulaminu. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.

 • Czas realizacji zamówień

Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów i wynosi 7 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia indywidualnego na produkt niedostępny w sklepie ustalony jest każdorazowo dla danego zamówienia.

W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, SPRZEDAWCA może zaproponować KLIENTOWI:

a) anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez KLIENTA SPRZEDAWCA będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);

b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez KLIENTA zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym SPRZEDAWCA będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ustępach wyżej, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, SPRZEDAWCA zwróci KLIENTOWI zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

D. Ceny

Podane w ofercie sklepu ceny produktów są cenami w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają wymagane prawem podatki w tym podatek VAT). Dostawa produktów do KLIENTA jest darmowa. W przypadku zamówienia kilku produktów, są one wysyłane jedną paczką. Klient jest informowany o dacie nadania i rodzaju przewoźnika drogą mailową lub telefoniczną.

Ceną wiążącą dla KLIENTA jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia.

E. Formy płatności:

a) podczas odbioru przedmiotu zamówienia za pobraniem po dostarczeniu go przez Pocztę Polską lub firmę kurierską – gotówką. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez KLIENTA procesu składania zamówienia na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO singalove.pl;

b) przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) – przelewem bankowym na konto bankowe podane w danych SPRZEDAWCY, kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez SPRZEDAWCĘ, za pośrednictwem serwisu Przelewy24. Właścicielem i operatorem serwisu jest PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-357 Poznań. Regulamin dostępny pod https://www.przelewy24.pl/regulamin W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez SPRZEDAWCĘ potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności. W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty przelewem KLIENT zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Strony Umowy sprzedaży postanowią inaczej.

Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia.

F. Wysyłka towaru

Dostawa produktów do KLIENTA jest darmowa, wynosi 0 złotych, jeśli zamówienie przekroczy wartość 200 zł. Przy zamówieniu o wartości niższej niż 200 zł, koszt przesyłki wynosi według cennika wybranej opcji przesyłki, wysłane przez Pocztę Polską jako paczka pocztowa, przez Paczkomat lub kuriera. Informacja szczegółowa o kosztach przesyłki jest zamieszczona na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO. Zakupione produkty wysyłamy głównie Pocztą Polską, przez Paczkomat In-Post oraz przesyłkami kurierskimi firmą DHL, DPD, K-EX i inne. SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez KLIENTA nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy. SPRZEDAWCA informuje KLIENTA mailowo lub telefonicznie o dacie nadania przesyłki oraz o wyborze konkretnego przewoźnika.

SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do KLIENTA, który co najmniej jednokrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem firmy kurierskiej, płatnego przy odbiorze.

G. Warunki reklamacji i zwrotów

1. SPRZEDAWCA jest odpowiedzialny wobec KLIENTA, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną i w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji KLIENTA, powiadamiając go o sposobie dalszego postępowania.

2. W celu zgłoszenia reklamacji zalecamy, aby KONSUMENT opisał podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia wad i przesłał zgłoszenie pocztą lub drogą elektroniczną (e-mail) na adres do korespondencji SPRZEDAWCY. W celu rozpatrzenia reklamacji przez SPRZEDAWCĘ KLIENT powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z opisem reklamacji.

3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść KLIENTA – SPRZEDAWCA oferuje możliwość wymienienia wadliwego produktu na inny, wolny od wad. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny SPRZEDAWCA zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. KLIENT zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności Kuriera. Jeśli przedmiot jest zniszczony należy wraz z Kurierem sporządzić odpowiedni protokół. Zniszczenia przedmiotu w trakcie transportu nie mogą być przedmiotem składania roszczeń KLIENTA do SPRZEDAWCY, jeśli KLIENT nie sprawdził przesyłki w obecności Kuriera.

H. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

1. KLIENT może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki kontaktując się mailowo lub telefonicznie;

2. KONSUMENT może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w SKLEPIE INTERNETOWYM singalove.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu).

3. Odstąpienie od umowy

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KLIENT musi poinformować SPRZEDAWCĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Należy wpisać nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer telefonu i adres e-mail. Jeżeli KLIENT skorzysta z tej możliwości, SPRZEDAWCA wyśle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną).

 • Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy KLIENTOWI zwracane są wszystkie otrzymane od KLIENTA płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym SPRZEDAWCA został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KONSUMENT, chyba że KONSUMENT wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

Zwracamy koszty wysyłki w wysokości najtańszej oferowanej przez nas przesyłki, koszt przesyłki zwrotnej ponosi KLIENT. Zasady te nie dotyczą produktów wykonywanych na zamówienie, w ich przypadku nie ma możliwości zwrotu ani wymiany.

SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

KLIENT powinien odesłać lub przekazać rzecz SPRZEDAWCY na adres do korespondencji podany w REGULAMINIE, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli KLIENT odeśle produkt przed upływem terminu 14 dni.

KLIENT będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za brak lub opóźnienie zwrotu pieniędzy, jeżeli KLIENT nie prześle SPRZEDAWCY numeru rachunku bankowego lub brak innych danych umożliwiających dokonanie zwrotu, lub gdy zawierają błędy uniemożliwiające zwrot.

W przypadku gdy KLIENT dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz SPRZEDAWCY.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje KONSUMENTOWI w wypadkach:

 • umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb;

 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaję nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

SPRZEDAWCA nie odbiera przesyłek wysłanych ”za pobraniem”. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.

Uszkodzenia mechaniczne – jeżeli nie są wynikiem wad produktu – powstałe podczas użytkowania nie mogą być podstawą reklamacji. Reklamacji nie podlega też zużycie wynikające z normalnego użytkowania jak i też uszkodzenia w wyniku nieprawidłowych zabiegów konserwacyjnych.

 1. Sprzedaż promocyjna i wyprzedaż

Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba produktów i realizacja zamówień następuje według kolejności uznania na koncie SPRZEDAWCY płatności za zamówione produkty, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

Postanowienia niniejszego REGULAMINU nie mają na celu wyłączenie lub ograniczenie jakichkolwiek praw KLIENTA będącego jednocześnie KONSUMENTEM w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) – przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego REGULAMINU z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

J. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy USŁUGODAWCĄ i KONSUMENTEM i zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej lub realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim – z wyjątkiem opisanych w pkt.2. Pozyskiwanie danych oraz ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami.

W przypadku sprzedaży produktów poprzez SKLEP INTERNETOWY w celu dostarczenia produktów do KONSUMENTA dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesyłki są przekazywane firmom zawodowo trudniącym się dostarczaniem przesyłek – w szczególności Poczcie Polskiej, oraz firmom kurierskim – wraz z powierzeniem przesyłki do dostarczenia a w przypadku skorzystania z systemu płatności bezpośrednich on-line – administratorowi systemu płatności.

Administrator zarejestrował w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) zbiór o nazwie „SingaLove”.

Jeżeli KLIENT wyrazi zgodę poprzez wpisanie się na listę subskrybentów będzie otrzymywał „newsletter” na podany przez siebie adres e-mailowy. W każdej chwili jest możliwa rezygnacja z usługi newslettera.

KLIENT ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w dowolnym czasie.

Podanie danych osobowych przez KONSUMENTA jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej może skutkować niemożliwością zawarcia i realizacji tejże umowy.

Zgodę na rejestrację i przetwarzanie danych osobowych KONSUMENT wyraża jawnie przed rejestracją w systemie.

Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych KONSUMENTA:

nazwisko i imię;

adres do wysyłki produktów;

adres e-mail;

numer telefonu kontaktowego.

K. Postanowienia końcowe

Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego. Wybór ten nie pozbawia jednak ochrony KONSUMENTA jaką przyznają mu przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca kieruje swoją działalność do tego państwa i umowa wchodzi w zakres tej działalności.

Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce REGULAMIN na stronie SPRZEDAWCY i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez KUPUJĄCEGO. Treść REGULAMINU może być też przesłana pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie KLIENTA.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym REGULAMINEM zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.);

 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);

 • Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);

 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),

 • Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)

W przypadku gdyby w REGULAMINIE zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej – przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami REGULAMINU.

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie REGULAMIN pozostaje obowiązujący.

Wszystkie nazwy PRODUKTÓW oferowanych do sprzedaży przez SKLEP INTERNETOWY są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).

Wszystkie zdjęcia zamieszczone na STRONIE INTERNETOWEJ chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) -posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej.

W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego – w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.

SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana REGULAMINU staje się skuteczna w terminie wskazanym przez SPRZEDAWCĘ, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie SKLEPU INTERNETOWEGO singalove.pl zmienionego REGULAMINU. Zamówienia złożone przez KLIENTÓW przed wejściem w życie zmian REGULAMINU są realizowane według dotychczasowych postanowień REGULAMINU.